top of page
mossos-barcelona_WEB_edited.png

Les Concessions són les partides econòmiques assignades per la Comissió del Fons Solidari Policial.

El nombre i el volum de les concessions són gestionats i valorats per la mateixa comissió periòdicament.

Les concessions es regulen segons el seu nivell d'importància o finalitat en funció de quatre nivells.

Nivell 1

Són les concessions de més importància i les que han motivat la creació de l'Associació.

Són assignades a tots aquells professionals que han patit lesions de gravetat o han mort en acció laboral.

Les lesions de la persona impedeixen la seva continuació en la professió i en qualsevol altra activitat laboral.

Dins d’aquest nivell englobem les defuncions dels professionals fora del seu lloc de treball o activitat laboral, en situacions traumàtiques o per malaltia, i que derivi en que impliqui que la seva família quedi desemparada o sense cobertura econòmica de forma temporal.

 

Nivell 2

És el nivell de prioritat intermedi.

Són assignades a tots els professionals que pateixen alguna incidència de salut personal en què hi ha un risc per a la seva vida. Derivat d’això, és requerit un tractament excepcional o una despesa econòmica no prevista i no assumible per la persona o familiars.

La designació es justifica per cobrir despeses de tractament, desplaçaments i manutenció fora del seu lloc de residència i amb costos excepcionals per a la persona interessada o familiars més directes.

Tanmateix, en aquest nivell s’inclouen designacions per a familiars directes de la persona sol·licitant, en cas que siguin aquestes persones les que pateixin la incidència de salut.

S’entén com a familiars directes, la parella legal i els fills o filles del sol·licitant.

 

Nivell 3

És el nivell de menys prioritat.

Les designacions d’aquest nivell inclouen les incidències de salut del sol·licitant i familiars directes. Aquestes incidències han d’estar degudament justificades, no impliquen perill per a la vida de la persona interessada i han de suposar una despesa econòmica no prevista o assumible per al sol·licitant.

En aquest nivell també s’inclouen les ajudes solidàries a tercers.

S’estudiaran totes aquelles sol·licituds tramitades i que inclouen persones de fora del col·lectiu.

En les sol·licituds s’ha de justificar degudament el motiu i la Comissió farà la seva valoració.

 

Nivell promocional

Entre els objectius de la Fundació Jordi Farré hi ha els de promoció i  respecte cap al col·lectiu i els seus professionals, i el de tenir cura del bon nom de la paraula Policia.

En aquest nivell queden englobades totes les designacions que es puguin atribuir a accions o esdeveniments que estiguin enfocats cap aquest principi.

Qualsevol esdeveniment formatiu, cultural, esportiu o de qualsevol altre caire que promogui aquests principis amb participació social dins i fora del col·lectiu.

LES CONCESSIONS

bottom of page